Living Lab Activ8 – News

News #4 (Dutch): Blog ´Samen in beweging´

Door Steven Vos (Lector Move to Be – Fontys Sporthogeschool)

De staart van de winter deed al het beste vermoeden, maar vanaf 21 maart krijgen de energie en de bewegingsdrang die we voelen officieel het label ‘lente’. Tevens krijgt de eerste lenteweek het etiket ‘Nationale Week van Zorg en Welzijn’. En laat zorg en welzijn, net als sport en bewegen, sectoren zijn die in beweging zijn en net als de lente heel wat energie en dynamiek uitstralen.

Een stukje van de oorzaak hiervan kan ongetwijfeld gezocht worden in tal van maatschappelijke veranderingen. We worden geconfronteerd met een samenleving die veroudert, individualiseert, digitaliseert, commercialiseert, medicaliseert, decentraliseert, intensiveert, etc. Deze ontwikkelingen en de verschuivingen binnen het ruime speelveld van de gezondheid(szorg) zorgen voor heel wat uitdagingen, maar bieden anderzijds tal van mogelijkheden en niet in het minst innovatie (in producten en diensten).

Voor mij komt dit in de Brainportregio Eindhoven vooral tot uiting in nieuwe samenwerkingsmodellen waarbij cross-overs ontstaan tussen sectoren zoals zorg, sport- en bewegen, welzijn, techniek, etc. Door een bundeling van de krachten kan maximaal ingespeeld worden op de vragen van morgen.

De voorbeelden in de regio zijn legio, maar laat me zo vrij zijn om me te beperken tot een drietal voorbeelden van ‘groenten uit de tuin van Fontys Sporthogeschool’. Zo werken bijvoorbeeld momenteel Fontys Sporthogeschool, 2M Engineering en Brainport Development gezamenlijk aan de uitvoering van het project Living Lab Activ8, met als doel het voorkomen van bewegingsarmoede bij senioren door middel van de inzet van de Activ8. Met behulp van deze beweegsensor worden senioren gestimuleerd meer te bewegen en minder te zitten. In de uitvoering van het project wordt nauw samengewerkt met o.a. Vitalis Woonzorg Groep en fysiotherapeuten en beweegdeskundigen uit de regio. Een ander voorbeeld van regionale samenwerking is het grootschalige impulsprogramma ‘Mine your own body’ waarin TU Eindhoven, Philips en Fontys Sporthogeschool samen werken aan technologie op maat gericht op breedtesport, vitaliteit en gezondheid. Een derde voorbeeld is het Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg en Technologie dat recent onder impuls van Fontys Paramedische Hogeschool gelanceerd werd met als doel het verbeteren van de verbinding tussen zorgpraktijk en technologische Binnen dit expertisecentrum worden de expertise van een groot aantal partners uit onderwijs, onderzoek, zorg en bedrijfsleven met elkaar verbonden.

Ik geloof sterk dat door middel van co-creatie en toegepast onderzoek bruggen gebouwd (kunnen) worden tussen actoren en sectoren. Alleen ga je misschien wat sneller, maar samen kom je zeker verder. En laat samenwerking nu net de kracht zijn van de regio Eindhoven.

Blog is op 20 maart 2015 geplaatst op http://brainportregioeindhoven.blogspot.nl/.

News #3 (Dutch): FOOD deelnemers bezoeken Fontys Sporthogeschool

Op 24 februari kwamen de deelnemers van de Nederlandse pilot van het AAL project FOOD ter afsluiting bijeen en bezochten Fontys Sporthogeschool en het Summa College, twee onderwijsinstellingen uit de regio die zich bezighouden met zorginnovaties en proeftuinen o.a. gericht op senioren, zodat studenten hiervan kunnen leren.

IMG_4847

Het FOOD project richtte zich op de ontwikkeling van nieuwe keukenapparatuur en voeding gerelateerde diensten die senioren ondersteunen in hun dagelijkse leven. Het doel was een keuken te realiseren die gekoppeld was aan het internet. Door middel van de afsluitende bijeenkomst kregen de FOOD deelnemers een indruk van andere proeftuinen en ontwikkelingen die er plaatsvinden in de regio op het gebied van zorg en welzijn.

Tijdens het bezoek aan Fontys Sporthogeschool kregen de deelnemers uitleg over het PAC (Physical Activity Centre) Vitalis. Dit is een onderwijsleerbedrijf dat op de eerste plaats kennis en vaardigheden van studenten beter laat aansluiten op de praktijk en daarnaast senioren probeert te stimuleren meer te bewegen. De senioren worden op maat begeleid door studenten, die op hun beurt aangestuurd worden door docenten van Fontys Sporthogeschool.

Vervolgens werd er een rondleiding gegeven door het in 2012 geopende gebouw van de school en konden de deelnemers allerlei slimme oplossingen zien. Zo worden er colleges opgenomen waardoor studenten thuis de livestream kunnen bekijken en overvolle collegezalen voorkomen kunnen worden. Ook beschikt het gebouw over transparante sportzalen en multifunctionele ruimtes voor zowel studenten als docenten.

Voordat de rondleiding begon kregen alle FOOD deelnemers een Activ8. De Activ8 is een kleine beweegmonitor die de hoeveelheid activiteit meet en zes bewegingspatronen herkent (liggen, zitten, staan, wandelen, fietsen en rennen). Na afloop konden de deelnemers door middel van een staafdiagram zien hoe lang ze een bepaalde activiteit gedaan hadden en hoeveel energie ze daarbij verbruikt hadden. Is er genoeg bewogen voor een dag dan toont de Activ8 een positieve smiley. Als dit niet het geval is, wordt er een negatieve smiley getoond en meer beweging aanbevolen.

Na Fontys Sporthogeschool werd het Summa College bezocht. Hier werd een kijkje genomen bij Lokaal+, een ontmoetingsplaats voor 55+’ers dat wordt gerund door studenten van Summa Zorg en Summa Welzijn, onder begeleiding van docenten. Senioren uit de buurt kunnen aan verschillende activiteiten deelnemen, zoals bonbons maken, borduren, maar ook hulp krijgen bij het gebruik van een tablet of smartphone. Lokaal+ biedt tevens onderdak aan het Viedome Experience Centre met technologische inrichting van Mextal. Een voorbeeld van een dergelijke technologie is een goed beveiligd, digitaal platform waarop zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en andere dienstverleners gemakkelijk hun diensten kunnen aanbieden aan cliënten en bewoners. Door senioren kennis te laten maken met moderne technologie op het gebied van slimmer wonen en zorg/welzijn op afstand wordt er een living lab gecreëerd binnen en rondom de school.

De FOOD bijeenkomst was een succesvolle dag en er werd genoten door de deelnemers. Positieve reacties van de deelnemers zoals: ‘Het was een leuke, leerzame middag. Goed te zien dat er steeds meer projecten komen op dit gebied’, ‘het was zeker een leerzame en leuke middag’ en ‘mijn ervaring met deze middag is heel positief’ werden uitgewisseld met de organisatoren. Het project FOOD liep af op 28 februari 2015.

News #2 (Dutch): Eerste resultaten uit Living Lab Activ8!

De missie van het project Living Lab Activ8 is bewegingsarmoede bij senioren te voorkomen door middel van de inzet van de activiteitenmonitor Activ8. Uit een onderzoek bij toekomstige beweegprofessionals naar de mate van overeenkomst tussen de Activ8 en een IPAQ vragenlijst blijkt dat een vragenlijst minder geschikt is om een juist beeld te krijgen van iemands beweeg- en sedentair gedrag.

De Activ8 meet de hoeveelheid activiteit en herkent bewegingspatronen (liggen, zitten, staan, wandelen, rennen en fietsen). Tevens kan de sensor een nauwkeurige vertaling maken van het dagelijkse energieverbruik. Een webomgeving maakt het mogelijk naar wens coaching op afstand te bieden via het internet, of self-coaching door het stellen van korte en lange termijn doelen. Beweegcoaches kunnen via de webomgeving op maat adviesgeven en dus gericht aan de slag met het bestrijden van inactiviteit. De vraag die centraal staat is: hoe kan de Activ8 verder ontwikkeld worden zodat deze optimaal gebruikt wordt door senioren?

Vergelijking IPAQ en Activ8

Voordat de Activ8 daadwerkelijk met senioren getest wordt heeft het projectteam een onderzoek uitgevoerd bij toekomstige beweegprofessionals naar de mate van overeenkomst tussen de Activ8 en een IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) vragenlijst. 15 toekomstige beweegprofessionals van Physical Activity Centre (PAC) Vitalis hebben een IPAQ omtrent hun gebruikelijke beweeggedrag ingevuld. Vervolgens hebben zij 3 dagen de Activ8 activiteitenmonitor gedragen. De verzamelde gegevens van de Activ8 en de vragenlijst zijn na afloop met elkaar vergeleken.

Onder- en overschatting van actieve tijd

De gemiddelde tijd in actieve bezigheden (staan, wandelen, rennen en fietsen) was bij de IPAQ 217 minuten per dag en bij de Activ8 212 minuten per dag. De zittijd was volgens de gegevens uit de vragenlijst 339 minuten per dag terwijl dit volgens de Activ8 472 minuten per dag was. Daarbij kwam uit de vragenlijst naar voren dat de totale tijd in inactieve bezigheden 1183 minuten per dag was, waar de Activ8 een totale tijd aangaf van 1215 minuten per dag. De spreiding tussen de personen is echter vrij groot. Enkele studenten onderschatten hun actieve tijd met 120 minuten per dag terwijl andere studenten hun actieve tijd juist overschatten met 120 minuten per dag.

IPAQ minder geschikt

Uit het onderzoek blijkt dat toekomstige beweegprofessionals gemiddeld de actieve en inactieve tijd redelijk goed inschatten met behulp van de vragenlijst. Echter maakt de grote individuele variatie (onder- en overschatting) de IPAQ minder geschikt om op individuele basis een juist beeld te krijgen van iemands beweeg- en sedentair gedrag. Daarnaast is gebleken dat het onderzoek bij heeft gedragen aan het bewuster maken van de deelnemers over hun werkelijke beweeggedrag.

Eenzelfde onderzoek zal worden uitgevoerd bij senioren, alvorens over te gaan tot het onderzoeken van de gebruiksvriendelijkheid en meerwaarde van de coachingsmodule van de Activ8.

Het projectteam komt graag in contact met verschillende partijen om te inventariseren hoe men kijkt naar het bemeten van senioren, wat voor problemen er spelen op dit gebied en waar men behoefte aan heeft. Heeft u interesse om bij te dragen of uw mening te delen? Neem dan contact op via livinglab.activ8@brainportdevelopment.nl.

News #1: The Activ8 is part of Movement Cure Waalre!

2M Engineering is partner of the new project Movement Cure Waalre. Movement Cure Waalre supports citizens of the municipality of Waalre who are having weight problems (BMI over 30) to a healthier lifestyle, leading to weight loss. The first group of participants will start this week. The Activ8 is being used to measure, monitor and stimulate movements of the participants.

cropped-kruispunt

Various sessions explaining the aims and possibilities to participate in Movement Cure Waalre have led to already 60 participants. The physiotherapist, lifestyle coach and dietician completed the first intakes with the participants, so that the movement cure with two different groups can start on January 6. The programme of the groups exists of amongst others guidance, a movement programme, volunteering, sessions and cooking classes. Besides, the groups will immediately have the Activ8 at their disposal, which will support them in achieving a healthier lifestyle.

The programme will last for a year and the progress will be evaluated every three months. The GP is involved in the programme as well and will be updated on the developments. The collaboration between the different practitioners will be coordinated by the lifestyle coach.

For more information concerning Movement Cure Waalre, click here (in Dutch). The website will be updated with information and news items on a regular basis.

 

Click here to return to the Living Lab Activ8 page.

Contact details

Do you have any comments/enquiries/suggestions? Please contact the project partners via the following email address: livinglab.activ8@brainportdevelopment.nl. We are happy to hear from you!

Twitter: @LivingLabActiv8